Znajdź

 Wydarzenie

 Wybierz

 Miejsca

 Wypełnij

 Formularz

 Opłać

 Bilet

Repertuar

Bon Prezentowy

Twój pomys? na prezent!

Podaruj bilet do dobrego humoru :)

Bon Prezentowy upowa?nia obdarowan? osob? do wybrania biletów na dowoln? imprez? z naszej oferty.

To takie proste!

Wystarczy, ?e obdarowana nim osoba dokona rezerwacji miejsc na wybran? imprez? w naszym serwisie i wpisze w informacjach dodatkowych nr Bonu Prezentowego (nr rezerwacji z bonu), który upowa?nia do automatycznego wys?ania wybranych biletów na adres obdarowanego.

Zaskocz wszystkich swoim pomys?em!

Regulamin wykorzystania bonu prezentowego:
1. Wydawca - GnP sp. z o.o., s.k., ul. Ko?ciuszki 23, 05-082 Blizne Jasi?skiego
2. Bon Prezentowy - bon towarowy wydany na okaziciela, uprawnia U?ytkownika do jego
realizacji za po?rednictwem serwisu www.biletyna.pl i www.biletynakabarety.pl. Ka?dy Bon Prezentowy to unikalny numer który, posiada warto?? nominaln? brutto oraz dat? wa?no?ci (w przypadku kiedy na bonie prezentowym nie ma wskazanej daty wa?no?ci, bon wa?ny jest przez 6 miesi?cy od daty jego zakupu).
3. Nabywca - osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Bon Prezentowy w zamian za ?rodki finansowe przekazane na konto Wydawcy
4. U?ytkownik - ka?dorazowy posiadacz Bonu Prezentowego
5. Bilet - dokument po?wiadczaj?cy prawo do uczestnictwa w wydarzeniu, zgodnie z jego regulaminem, oferowanym w serwisie biletyna.pl i biletynakabarety.pl
6. Bon Prezentowy biletyna.pl jest dokumentem uprawniaj?cym posiadacza Bonu Prezentowego do pe?nej b?d? cz??ciowej zap?aty za bilety wst?pu na dowolne wydarzenie dost?pne na stronie internetowej www.biletyna.pl lub biletynakabarety.pl
7. Je?eli warto?? biletu przekracza warto?? Bonu Prezentowego, jego posiadacz ma prawo do wykorzystania go jako cz??ciowej zap?aty za bilet, przy czym Bon Prezentowy stanowi jedynie uzupe?nienie zap?aty do warto?ci nominalnej na jak? opiewa. Bonów Prezentowych nie mo?na ??czy? celem zap?aty za jeden bilet.
8. Je?eli warto?? Bonu Prezentowego przekracza warto?? biletu, pozosta?e po zakupie biletu ?rodki nie mog? zosta? wykorzystane do nast?pnej pe?nej b?d? cz??ciowej zap?aty za inne bilety dost?pne na stronie internetowej www.biletyna.pl lub biletynakabarety.pl
9. Posiadaczem Bonu Prezentowego jest osoba wskazana przez podmiot nabywaj?cy go i pos?uguj?ca si? nim w procesie zakupu biletów
10. Bon Prezentowy nie mo?e by? zamieniony ani w ca?o?ci ani w cz??ci na gotówk?.
11. biletyna.pl i biletynakabarety.pl maj? prawo odmówi? realizacji Bonu Prezentowego w nast?puj?cych przypadkach:
a. up?ywu terminu wa?no?ci Bonu Prezentowego
b. uszkodzenia Bonu Prezentowego w stopniu uniemo?liwiaj?cym odczytanie jego numeru
12. W przypadku odwo?ania wydarzenia, na które nabywca zakupi? bilet za pomoc? Bonu Prezentowego, biletyna.pl zobowi?zuje si? do umo?liwienia ponownego wykorzystania Bonu Prezentowego.
13. biletyna.pl i biletynakabaret.pl nie ponosz? odpowiedzialno?ci za Bony Prezentowe, które zosta?y skradzione b?d? uszkodzone.
14. Posiadacz Bonu Prezentowego zobowi?zany jest do zachowania go do czasu, kiedy odbywa si? wydarzenie, na które za jego pomoc? zosta? zakupiony bilet.
15. biletyna.pl  i biletynakabarety.pl zastrzegaj? sobie prawo do zmiany regulaminu u?ytkowania Bonów Prezentowych
16. Za oryginalne i wa?ne uznaje si? tylko i wy??cznie Bony Prezentowe zakupione poprzez portal internetowy biletyna.pl
17. Odsprzeda? lub próba odsprzeda?y uniewa?nia Bon Prezentowy bez zwrotu nale?no?ci poniesionych z tytu?u jego zakupu